Przebudowa drogi Cieminko

  • Napisane przez  Karolina Szumowska
Fot. Google Map Fot. Google Map

W siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim 10 paździenika odbyło się podpisanie  umowy na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1091Z wraz z poszerzeniem – etap I”. W imieniu Powiatu Drawskiego umowę podpisał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim – Zbigniew Kot. Zawarto ją z wyłonionym  głównym wykonawcą -  firmą  „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Daniela Palucha.

W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1091Z o łącznej długości 0,916 km (gmina Złocieniec). Roboty budowlane zakresem swoim obejmą poszerzenie nawierzchni jezdni do 5,50 m wraz z ułożeniem nowej nawierzchni, wzmocnienie poboczy, budowę zjazdów na przyległe działki oraz polepszenie geometrii skrzyżowań.

Umowę z Wykonawcą podpisano na kwotę – 765.436,34 zł.

  1. Odcinek I – 321.444,95 zł
  2. Odcinek II – 443.991,39 zł

Zadanie podzielone jest na dwa podzadania z uwagi na różne źródła dofinansowania. Odcinek I jest dofinansowywany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 natomiast odcinek II finansowany jest z budżetu Powiatu Drawskiego.

Umowa na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego została podpisana na kwotę 196.674,00 zł co stanowi 63,63% zakładanej wartości zadania (część I zadania).

Planowany termin zakończenia inwestycji : 15.05.2020 r.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej