Advertisement
AMAZON

Dekomunizacja: w Kaliszu Pomorskim ul. Generała Karola Świerczewskiego zmieni nazwę na Prof. Zbigniewa Religi

 • Napisane przez  Michał Hypki
Fot. Google Maps Fot. Google Maps

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. (Dz.U.poz.744) o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zmianie podlega nazwa ulicy Generała Karola Świerczewskiego w Kaliszu Pomorskim .

Jednostki samorządy terytorialnego mają ustawowy obowiązek – w terminie 12-miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmienić nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej , w tym dróg, ulic , mostów i placów , upamiętniających  osoby, organizacje , wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób.

Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim w dniu 22 czerwca 2017 r. podjęła uchwałę Nr XLII/236/17 o zmianie nazwy na ulicę  Prof. Zbigniewa Religi .  Uchwała w dniu 24 lipca br. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie od 8 sierpnia br.

 1. Informacje ogólne:
 • zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy dekomunizacyjnej nie wpływa na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Zachowują one ważność na okres na jaki zostały wydane,
 • ponadto pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach , ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie w/w ustawy są wolne od opłat.
 1. Centralna ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDiG):

osoby fizyczne  prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych , powinny złożyć w Urzędzie  Miejskim wniosek CEDiG-1. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany nazwy ulicy zostaną przekazane do ZUS-u, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.

 1. Sprawy meldunkowe:

zmiana adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy dokonana zostanie z urzędu.

 1. Deklaracje w sprawie gospodarowania odpadami, podatków lokalnych:

zmiany dokonane zostaną z urzędu . Nie trzeba aktualizować deklaracji , informacji podatkowych.

 1. Urząd Skarbowy:

osoby fizyczne ( nieprowadzące działalności gospodarczej)  powinny wypełnić i złożyć formularz ZAP-3.

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):

osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić  zmianę danych adresowych do ZUS – formularz WZD-01.

 1. Wymiana tabliczek z nazwą ulicy:

za wymianę tabliczek z nazwą ulicy odpowiedzialny jest  Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim.

 1. Zmiany w księgach wieczystych:

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim po naniesieniu zmian w ewidencji gruntów i budynków prześle do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim dokumenty w celu wprowadzenia nowej nazwy ulicy w księgach wieczystych.

Burmistrza Kalisza Pomorskiego w związku z dokonaną zmianą nazwy ulicy zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości, zarządców budynków położonych przy ulicy objętej zmianą o uaktualnienie tabliczek  z numerami porządkowymi  o nową nazwę ulicy ( numery porządkowe pozostają bez zmian).

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto