Dotacja dla gminy Kalisz Pomorski na opracowanie programu rewitalizacji

  • Napisane przez  Inf. UM Kalisz Pomorski
Dotacja dla gminy Kalisz Pomorski na opracowanie programu rewitalizacji

9. grudnia 2016 r. Burmistrz Kalisza Pomorskiego Michał Hypki  wspólnie z Skarbnikiem Gminy Kazimierą Kuźniewską podpisali  umowę o dofinansowanie projektu  pn. „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalisz Pomorski”. Podpisanie umowy miało miejsce w Zamku Książąt Pomorskich  w Szczecinie. Urząd Marszałkowski reprezentowali: Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz  Tomasz Sobieraj  Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Na podstawie podpisanej umowy przyznana została gminie dotacja na opracowanie programu rewitalizacji w wysokości do 121 030,00 zł . Źródłem finansowania udzielonej dotacji jest Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 2014 roku nr C(2014) 9550 przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Pomoc Techniczna 2014-2020” do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce.

Programy rewitalizacji to inicjowany i opracowywany oraz uchwalany przez gminy wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej czy środowiskowej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Program jest narzędziem planowania i koordynowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji i służy uruchomieniu procesu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w gminach.

Opracowywanie bądź aktualizacja programu wymaga włączenia społeczności lokalnej i innych interesariuszy procesu rewitalizacji w opracowywanie dokumentu. Po opracowaniu, dokument będzie weryfikowany przez Urząd Marszałkowski pod kątem zgodności m.in z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Dla projektów zapisanych w programach rewitalizacji przewidziano  środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich. Ponadto, przewidziano preferencje w dostępie do środków dla projektów rewitalizacyjnych w ramach pozostałych działań RPO WZ. Tylko w pierwszym konkursie w ramach działania 9.3 RPO WZ przewidziano alokację na poziomie 30 mln PLN. Ogłoszenie konkursu zaplanowane na pierwszy kwartał 2017, a nabór wniosków potrwa do połowy przyszłego roku. Drugi konkurs z większą alokacją środków będzie zorganizowany po przygotowaniu przez gminy programów rewitalizacji.

Powrót na górę

Moje konto

Więcej