W Drawsku nowy nabór do budżetu obywatelskiego. Wszystkie projekty nie przeszły weryfikacji

  • Napisane przez  DSI za UM Drawsko
W Drawsku nowy nabór do budżetu obywatelskiego. Wszystkie projekty nie przeszły weryfikacji

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim wydał komunikat dotyczący kwalifikacji złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Żaden ze złożonych projektów nie przeszedł kwalifikacji.

Jak czytamy w komunikacie komisja rekomenduje Burmistrzowi Drawska Pomorskiego przeprowadzenie ponownej procedury zgłaszania wniosków i ich dalszej analizy.

Projekty niezakwalifikowane do głosowania przez mieszkańców

  • Projekt pt. „Archeologiczny sondaż starożytnego kurchanu”  wnioskodawca, Eugeniusz Piecewicz  – 5500 zł brutto. Projekt nie spełnia wymogów formalnych. Wskazany teren leży poza granicą działki gminnej. We wniosku wnioskodawca wskazał działkę gminną o nr 355/4, natomiast  wnioskodawca w opisie przedstawił teren badania, który znajduje się poza terenem działki gminnej tj. na działkach 355/5, 355/6.
  • Projekt pt.,,Wszyscy jesteśmy siłaczami II  - siłownia dla każdego” wnioskodawca Karol Frąckowiak –   54 397,91 zł brutto. Projekt spełnia wymogi formalne. Projekt nie spełnia warunku ogólnodostępności. Projekt ma niską wartość społeczną. Projekt ma bardzo wąski zasięg oddziaływania
  • Projekt pt.,, Doposażenie stadionu miejskiego” wnioskodawca Tomasz Walkiewicz – wartość 60 000,00 zł brutto. Projekt spełnia wymogi formalne. Projekt nie spełnia warunku ogólnodostępności. Projekt   ma niską wartość społeczną. Projekt ma bardzo wąski zasięg oddziaływania.

Komisja Budżetu Obywatelskiego w celu analizy wniosków odbyła dwa spotkania. Podczas pierwszego spotkania w dniu 7 października komisja odrzuciła projekt „Archeologiczny sondaż starożytnego kurchanu”.  Projekt nie spełniał wymogów formalnych. Wskazany teren leży poza granicą działki gminnej. We wniosku wnioskodawca wskazał działkę gminną o nr 355/4, natomiast  wnioskodawca w opisie przedstawił teren badania, który znajduje się poza terenem działki gminnej tj. na działkach 355/5, 355/6.

W czasie spotkania przeanalizowano również dwa pozostałe wnioski tj. wniosek ,,Wszyscy jesteśmy siłaczami II  - siłownia dla każdego” i projekt,, Doposażenie stadionu miejskiego”.

W trakcie analizy komisja  miała zastrzeżenia co do realizacji tych dwóch projektów. Komisja w trakcie posiedzenia postanowiła zadać dodatkowe pytania wnioskodawcom, radcy prawnemu oraz zarządcy budynku w Jankowie – Dyrektorowi Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim.

Kolejne posiedzenie komisji odbyło się dniu 8 października. Komisja zapoznała się ze stanowiskiem radcy prawnego w zakresie wątpliwości komisji co do realizacji projektów na rzecz jednostek podległych. Stanowisko radcy prawnego wskazuje, że złożone projekty są zgodne z regulaminem budżetu obywatelskiego i nie są realizowane na rzecz jednostek podległych (np. Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim, który zarządza budynkiem w Jankowie).

Komisja przeanalizowała stanowisko wnioskodawcy Karola Frąckowiaka odnośnie funkcjonowania w praktyce siłowni. Jednocześnie komisja wzięła pod uwagę wątpliwości przekazane przez Zastępcę Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim Renatę Żołądkiewicz również w zakresie funkcjonowania pomieszczenia siłowni. Wątpliwości komisji budzi fakt braku odpowiednich unormowań prawnych w budynku, w którym miałby być sprzęt zakupiony przez gminę Drawsko Pomorskie. W przypadku zakupu sprzętu siłowego przez gminę Drawsko Pomorskie muszą być spełnione wszystkie wymogi prawne, aby siłownia mogła funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Wątpliwości komisji budzi również ogólnodostępność projektu. Według komisji projekt jest ograniczony i nie jest ogólnodostępny. Według informacji przekazanych przez Zastępcę Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim pomieszczenie, w którym aktualnie znajduje się sprzęt siłowy nie jest czynne codziennie, nie jest ogólnodostępne, jest zamykane na klucz i udostępniane w godzinach pracy pracownika świetlicy. Po przeanalizowaniu stanowisk stron tj. stanowiska wnioskodawcy i stanowiska zarządcy budynku oraz po dyskusji członków komisji Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad dopuszczeniem projektu do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W wyniku głosowania 5 członków głosowało przeciw dopuszczeniu projektu do głosowania, a 1 członek komisji wstrzymał się od głosowania. Przewodnicząca zgodnie z obowiązującymi przepisami nie miała możliwości brania udziału w głosowaniu.

Komisja przystąpiła również do dogłębnej analizy kolejnego wniosku złożonego przez Pana Tomasza Walkiewicza. Podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu w toku dyskusji podważano argument wnioskodawcy o ogólnodostępności projektu. Według komisji projekt służy wąskiemu gronu odbiorców tj. sportowcom rozgrywającym mecze na stadionie w Drawsku Pomorskim. Jest to sprzeczne z ideą budżetu obywatelskiego, którego projekty powinny być ogólnodostępne i służyć szerokiemu gronu odbiorców.

Na zakończenie dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad dopuszczaniem projektu Tomasza Walkiewicza do udziału w głosowaniu.

W wyniku głosowania 6 członków było przeciwnych, aby projekt został poddany pod głosowanie. Przewodnicząca zgodnie z obowiązującymi przepisami nie miała możliwości brania udziału w głosowaniu. Na tym spotkanie zakończono. Komisja ustaliła, że zarekomenduje Burmistrzowi Drawska Pomorskiego ogłoszenie ponownego naboru na projektu Budżetu Obywatelskiego.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto