Złocieniec rusza z budżetem obywatelskim na 2020. W puli jest 140 tys. zł.

 • Napisane przez  DSI
Złocieniec rusza z budżetem obywatelskim na 2020. W puli jest 140 tys. zł.

Burmistrz Złocieńca zaprasza Mieszkańców gminy Złocieniec do udziału w procedurze budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) - to rodzaj konsultacji społecznych, w których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu danej gminy. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych. który umożliwia mieszkańcom poprzez oddanie głosu bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.

Budżet obywatelski to wymiana informacji prowadzona z mieszkańcami gminy Złocieniec, którzy zdecydują o przeznaczeniu części wydatków z budżetu gminy Złocieniec na wskazane i wybrane przez siebie projekty mieszczące się w kompetencjach gminy Złocieniec i służące podnoszeniu jakości życia w gminie.

Budżet obywatelski może być przeznaczony na realizację zgłoszonych i wybranych przez Mieszkańców gminy projektów o charakterze inwestycyjnym lub nieinwestycyjnym, zlokalizowane na nieruchomościach będących w posiadaniu gminy Złocieniec w momencie składania zgłoszenia, możliwe do wykonania i oddania do użytkowania w ciągu danego roku budżetowego i przynoszące efekt społeczny lub gospodarczy od razu po ich realizacji.

Kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski na 2020 rok, zwany dalej „budżetem obywatelskim”, określona przez Burmistrza Złocieńca w drodze zarządzenia Nr 85/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie kwoty środków przeznaczonych na budżet obywatelski gminy Złocieniecwynosi:

140.000,00 zł ( słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Uprawnionymi do wzięcia udziału w procedurze tworzenia budżetu obywatelskiego, polegającej na zgłaszaniu, poparciu i wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, są Mieszkańcy gminy Złocieniec.

Ocenę prawidłowości i możliwości realizacji zgłoszonych propozycji projektów przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Złocieńca. Zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej pod kątem spełniania kryteriów terminowości i prawidłowości wypełnienia oraz zgłoszenia oraz analizie techniczno-finansowej i ocenie możliwości realizacji zaproponowanych przedsięwzięć.

Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych propozycji projektów, biorąc pod uwagę spełnianie wymogów formalnych (w tym: zapewnienie minimalnego poparcia społecznego dla zgłaszanego projektu - 10 osób, zgłoszenie na właściwym formularzu oraz terminowość dokonania zgłoszenia projektu) będzie dokonana pod kątem spełniania kryteriów:

1) zgodności z prawem;

2) wykonalności technicznej;

3) zgodności celu i przedmiotu projektu z zakresem zadań własnych gminy Złocieniec;

4) zgodności projektu z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi gminy Złocieniec;

5) realności szacunkowego kosztorysu dla wykonania projektu oraz kosztów jego funkcjonowania;

i warunków:

 1. których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków dostępnych w puli środków przeznaczonej na budżet obywatelski w danym roku na wszystkie projekty;
 2. które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 3. które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w gminie Złocieniec planami i programami,
 4. które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te podmioty nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;
 5. które zakładają realizację jedynie część zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
 6. których czas realizacji określony na etapie weryfikacji przekroczyłby jeden rok budżetowy;
 7. które są zlokalizowane na terenach zamkniętych oraz nie spełniają kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców

Zgłoszenia, które pozytywnie przejdą ocenę formalną oraz analizę techniczną-finansową i ocenę możliwości realizacji zostaną poddane pod głosowanie Mieszkańców gminy.

Głosowanie odbędzie się:

  • elektronicznie na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl
  • lub w formie pisemnej we wskazanych punktach głosowania: w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. St. Rynek 3 i w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. St. Rynek 6 w Złocieńcu.

Projektami zakwalifikowanymi do realizacji będą te projekty, na które zagłosowała największa liczba mieszkańców i mieszczą się one, zgodnie z ich szacunkową wyceną kosztów ich realizacji, w kwocie środków przeznaczonych na budżet obywatelski. W przypadku projektów, które otrzymały taką samą liczbę ważnych głosów, a kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski jest niewystarczająca do realizacji dwóch projektów, wybiera się spośród nich projekt z kwotą szacunkowej wyceny kosztów ich realizacji, mieszczącą się w kwocie środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Burmistrz Złocieńca zgłosi do projektu budżetu gminy na 2020 r. wybrane w głosowaniu projekty, wskazując komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Złocieńcu lub jednostki organizacyjne gminy Złocieniec odpowiedzialne za ich realizację, a Rada Miejska zdecyduje o ich realizacji.

 

Przydatne dla Wnioskodawców:

WZÓR formularza zgłoszenia projektu

WZÓR Listy poparcia 

Harmonogram procedury tworzenia budżetu obywatelskiegow tym terminów rozpoczęcia składania wypełnionych zgłoszeń, głosowania i ogłoszenia wyników głosowania w ramach realizacji budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2020 rok - – zał. nr 3 do zarządzenia Nr 86/2019 Burmistrza Złocieńca z dnia 28 czerwca 2019 r.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z sekretarzem gminy (tel. 943672022 w.23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Dodatkowe informacje

 • ISSUU: 140.000,00 zł ( słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Uprawnionymi do wzięcia udziału w procedurze tworzenia budżetu obywatelskiego, polegającej na zgłaszaniu, poparciu i wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, są Mieszkańcy gminy Złocieniec. Ocenę prawidłowości i możliwości realizacji zgłoszonych propozycji projektów przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Złocieńca. Zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej pod kątem spełniania kryteriów terminowości i prawidłowości wypełnienia oraz zgłoszenia oraz analizie techniczno-finansowej i ocenie możliwości realizacji zaproponowanych przedsięwzięć. Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych propozycji projektów, biorąc pod uwagę spełnianie wymogów formalnych (w tym: zapewnienie minimalnego poparcia społecznego dla zgłaszanego projektu - 10 osób, zgłoszenie na właściwym formularzu oraz terminowość dokonania zgłoszenia projektu) będzie dokonana pod kątem spełniania kryteriów: 1) zgodności z prawem; 2) wykonalności technicznej; 3) zgodności celu i przedmiotu projektu z zakresem zadań własnych gminy Złocieniec; 4) zgodności projektu z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi gminy Złocieniec; 5) realności szacunkowego kosztorysu dla wykonania projektu oraz kosztów jego funkcjonowania; i warunków: których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków dostępnych w puli środków przeznaczonej na budżet obywatelski w danym roku na wszystkie projekty; które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania; które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w gminie Złocieniec planami i programami, które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te podmioty nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia; które zakładają realizację jedynie część zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie; których czas realizacji określony na etapie weryfikacji przekroczyłby jeden rok budżetowy; które są zlokalizowane na terenach zamkniętych oraz nie spełniają kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców Zgłoszenia, które pozytywnie przejdą ocenę formalną oraz analizę techniczną-finansową i ocenę możliwości realizacji zostaną poddane pod głosowanie Mieszkańców gminy. Głosowanie odbędzie się: elektronicznie na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl lub w formie pisemnej we wskazanych punktach głosowania: w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. St. Rynek 3 i w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. St. Rynek 6 w Złocieńcu. Projektami zakwalifikowanymi do realizacji będą te projekty, na które zagłosowała największa liczba mieszkańców i mieszczą się one, zgodnie z ich szacunkową wyceną kosztów ich realizacji, w kwocie środków przeznaczonych na budżet obywatelski. W przypadku projektów, które otrzymały taką samą liczbę ważnych głosów, a kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski jest niewystarczająca do realizacji dwóch projektów, wybiera się spośród nich projekt z kwotą szacunkowej wyceny kosztów ich realizacji, mieszczącą się w kwocie środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Burmistrz Złocieńca zgłosi do projektu budżetu gminy na 2020 r. wybrane w głosowaniu projekty, wskazując komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Złocieńcu lub jednostki organizacyjne gminy Złocieniec odpowiedzialne za ich realizację, a Rada Miejska zdecyduje o ich realizacji. Przydatne dla Wnioskodawców: WZÓR formularza zgłoszenia projektu WZÓR Listy poparcia Harmonogram procedury tworzenia budżetu obywatelskiego, w tym terminów rozpoczęcia składania wypełnionych zgłoszeń, głosowania i ogłoszenia wyników głosowania w ramach realizacji budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2020 rok - – zał. nr 3 do zarządzenia Nr 86/2019 Burmistrza Złocieńca z dnia 28 czerwca 2019 r. W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z sekretarzem gminy (tel. 943672022 w.23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej