Adam Kośmider wspólnie z komitetem składa deklarację wyborczą

  • Napisane przez  DSI
Adam Kośmider wspólnie z komitetem składa deklarację wyborczą

Dzisiaj przyszedł czas na prezentację planów  KWW Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka, którego liderem jest Adam Kośmider. Obecny Burmistrz Czaplinka ponownie staje do walki o to stanowisko. W swoim programie komitet pisze:

Przedstawiamy Państwu Deklarację Wyborczą, opracowaną przez Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka wspólnie z kandydatami na radnych z jego nadania. Ten program wyborczy obejmuje nie tylko najbliższą kadencję, ale wybiega daleko w przyszłość. Za podstawę jego opracowania służyły przede wszystkim:

- potrzeba kontynuowania rozpoczętych już działań i projektów w różnych dziedzinach naszego życia społecznego i gospodarczego;

- kolejne wyzwania stojące przed Gminą, nakreślone w Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014-20;

- rozwojowe zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w Kontrakcie Samorządowym;

- Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek;

- wnioski mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i kandydatów na radnych z KWW SPCz.   

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZAPLINEK NA LATA 2014-2020 przewiduje następującą Misję Gminy:

„Czaplinek – atrakcyjne centrum turystyczne nad jez. Drawsko z bogatym dziedzictwem kulturowo-historycznym. Tu kwitnie przedsiębiorczość i rozwija się przemysł nieuciążliwy dla środowiska naturalnego. Jakość życia jest na wysokim poziomie, z dobrą infrastrukturą, różnorodną ofertą kulturalną, rozrywkową, sportową i rekreacyjną”.

Taką wizję i obraz naszej Gminy po roku 2020 pozwoli osiągnąć dalsza systematyczna realizacja w najbliższej kadencji założonych 4 celów strategicznych:

  1. Jezioro Drawsko przystanią dla turystyki i przedsiębiorczości.
  2. Wydłużanie sezonu turystycznego.
  3. Stworzenie mechanizmów wsparcia przedsiębiorczości.
  4. Tworzenie warunków dla rozwoju lotniska w Broczynie dla biznesu, turystyki i sportu.      

Dotychczasowe założenia Strategii i ich realizacja w ciągu upływającej kadencji dobrze służyły dalszemu rozwojowi naszej Gminy. Dlatego na początku 2019 r. zostanie ona rozwinięta i dostosowana do zapowiadanych większych, realnych możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Doniosłą rolę w życiu społecznym i gospodarczym gminy miały i mają programy unijne. Zasadnicze środki z obowiązującej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 spłyną do samorządów dopiero w latach 2019-23. Nasza Gmina jest dobrze przygotowana do ich przyjęcia. Gwarancją tego jest dobre funkcjonowanie Referatu Funduszy Pomocowych, Referatu Inwestycji i Budownictwa oraz przygotowane dokumenty: Strategia, Kontrakt Samorządowy i Program Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek powstał w 2017 r. w celu zdefiniowania merytorycznych i organizacyjno-finansowych założeń do przeprowadzenia procesu rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Program przede wszystkim zapewnia podstawy do ubiegania się o dofinansowania zewnętrzne do inwestycji związanych z odbudową i remontem centrum Czaplinka, oraz lotniska w Broczynie z przyległymi wsiami (Broczyno, Trzciniec, Kamienna Góra).

Adam Kośmider wspólnie z komitetem składa deklarację wyborczą

Stały wzrost budżetu i dochodów własnych, w połączeniu ze skutecznym pozyskiwaniem środków zewnętrznych, pozwoli na realizację potrzeb mieszkańców, oraz celów i zadań zawartych w Strategii, Kontrakcie Samorządowym i Programie Rewitalizacji, takich m.in. jak:

- dalsza rozbudowa promenady nad j. Drawsko (alternatywnie kolejny wspólny projekt z niemiecką gminą Marlow), w tym zagospodarowanie plaży miejskiej, oraz dalej budowa ul. Pięciu Pomostów;

- rewitalizacja zabytkowego centrum Czaplinka, w tym: zagospodarowanie ulic: Rynek, Moniuszki, Sikorskiego, Jagiellońska, Słoneczna, przebudowa dróg komunikujących centrum miasta z nadbrzeżem j. Drawsko (ulice: Apteczna, Górna, Ogrodowa) w oparciu o zapisy Programu Rewitalizacji i opracowane projekty budowlane;

- dalsza rozbudowa zintegrowanego systemu ścieżek pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wokół jezior Drawsko i Czaplino, wokół ogrodów kierunku Broczyna, i dalej do Machlin, sieć ścieżek w mieście z bezpiecznym dojazdem dzieci do szkół);

- rozbudowa wodnej sieci komunikacyjnej na j. Drawsko w oparciu o taksówki i tramwaje wodne we współpracy z Ośrodkami Wypoczynkowymi;

- budowa Centrum Sportów Wodnych i Ratownictwa Wodnego w oparciu o obecną bazę drużyny WOPR i Ośrodek Sportów Wodnych, w tym: odbudowa pomostu WOPR i budowa falochronu na OSW;

- budowa pomostu z altaną w miejsce zdemontowanego tzw. „pomostu żelaznego”;

- rozbudowa i budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym: tor wioślarski na j. Czaplino, skatepark, kompleks sportowy na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, modernizacja stadionu miejskiego, wyciąg narciarski i trasa zjazdowa przy ul. Jesionowej, tor cartingowy obok lotniska w Broczynie;

- urządzenie terenów wypoczynku, sportu i rekreacji wzdłuż Strugi Czaplineckiej i w ul. Kościuszki;

- budowa pomostów w Machlinach, Piasecznie i Głęboczku, oraz budowa kolejnych pomostów rekreacyjnych i zagospodarowanie miejsc wykorzystywanych do kąpieli (miasto, Ostroróg, Nowe Drawsko, Byszkowo, Psie Głowy, Łąka, wyspa Bielawa);

- podjęcie dalszych starań o urządzenie wędkarskiego łowiska specjalnego na Czaplino w oparciu o Stanicę Wędkarską PZW dla celów turystyki wędkarskiej. Budowa nowych stanowisk wędkarskich, w tym dla niepełnosprawnych, oraz przygotowanie miejsc cumowania dla łodzi wędkarskich;

- wykreowanie nowej atrakcji turystycznej na bazie odkrytych w rejonie Pławna  kamiennych kręgów z okresu kultury Gotów sprzed ok. 2 tys. lat;

- rewitalizacja parków miejskich (były cmentarz, teren przyległy do LO i amfiteatru, plac za WabiMarketem, tereny zielone wzdłuż Nadbrzeża Drawskiego, wybrzeże j. Czaplino od strony ul. Żuławskiej), oraz utworzenie Geoparku wspólnie z gminą Połczyn Zdrój;

- we współpracy z GDDKiA dalsza modernizacja drogi krajowej nr 20, w tym w granicach Siemczyna;

- we współpracy z ZZDW przebudowa i modernizacja w 2019 r. drogi 163 na odcinku Piekary – Połczyn Zdr., ze ścieżką pieszo-rowerową w granicach miasta, oraz w 2020 r. drogi 177 na odcinku Pławno - Czaplinek;

- we współpracy ze Starostwem przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Łysinin – Ostroróg i ul. Kamiennej;

- remont i przebudowa ulic: Gdańskiej, Chrobrego, Żuławskiej, Pomorskiej, Ceglanej, Wasznika;

- zakończenie budowy ulic i chodników na Osiedlu Wiejska (ul. Jarzębinowa, Jesionowa);

- budowa sieci ulic i chodników na Osiedlu Kwiatowym;

- opracowanie koncepcji i realizacja sieci komunikacyjnej na nowym Osiedlu Niwka;

- budowa dróg gminnych: od drogi powiatowej 1282Z do Prosina, droga do plaży w Sikorach, droga do Karsna, drogi w Głęboczku;

- remont wewnętrznych ulic w: Kluczewie, Sikorach, Broczynie, Machlinach, Starym Drawsku, Siemczynie, Pławnie oraz centrum Czarnego Małego;

- dalsza estetyzacja i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynków komunalnych, spółdzielczych i wspólnot mieszkaniowych;

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej (oczyszczalnia ścieków, byłe Gimnazjum, Przedszkole), w tym modernizacja źródła ciepła dla budynków SP i hali widowiskowo-sportowej. Przystąpimy do rządowych programów wspierających termomodernizację, ochronę powietrza i odnawialne źródła energii;

- w porozumieniu z Polskimi Sieciami Gazowniczymi rozbudowa sieci gazowniczej na terenie miasta i gminy, szczególnie na kierunku Siemczyno i Stare Drawsko;

- budowa strażnicy dla OSP Siemczyno, dokończenie remontów remiz w Broczynie i Machlinach, oraz sukcesywne doposażanie w sprzęt wszystkich jednostek OSP;

- zbudowanie miasteczka ruchu drogowego po uruchomieniu programów umożliwiających dofinansowanie takich inwestycji;

- modernizacja bazy kulturalnej, w tym: CzOK-u i amfiteatru;

- przejęcie Wikarówki na cele turystyczne i archiwalno-muzealne;

- budowa świetlicy w Byszkowie, oraz generalne remonty świetlic w Pławnie, Czarnem Małem, Prosinku, Drahimku, Łysininie, Trzcińcu;

- realizacja przygotowanego projektu kameralnego „Kina za Rogiem” dla 30 osób na terenie dawnego Gimnazjum, po ogłoszeniu naboru przez MKiDN;

- w porozumieniu z Zespołem Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwem Czaplinek budowa wieży widokowej na Spyczynej Górze;

- we współpracy z ZPK budowa tarasu widokowego w parku za dworcem PKS i dalsza rozbudowa małej infrastruktury turystycznej na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego;

- planowanie kolejnych działań związanych z ograniczeniem populacji kormorana, m.in. konferencji nt. wpływu kormorana na zdrowie ludzi i zwierząt;

- we współpracy z Wodami Polskimi budowa urządzeń wodnych małej retencji (bystrza) na rzece Drawie, w celu zapewnienia stabilnego poziomu wody w j. Drawsko;

- modernizacja ujęć i stacji wodociągowych w Czaplinku (ul. Akacjowa), Czarnem Wielkiem, Czarnem Małem;

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do Kołomątu (firma Orsko Foods);

- uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej i lotniska w Broczynie poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, kanału technologicznego, przyłącza energetycznego i budowę dróg wewnętrznych z oświetleniem;

- budowa kompleksu strzelnic z obiektami towarzyszącymi na lotnisku Broczyno. Od 25 m do 1000 yardów (z perspektywą do 1500 m), m.in. poprzez udział w programie MON „Strzelnica w każdym powiecie”;

- zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków i budowa PSZOK, oraz dalsza rozbudowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;

- skanalizowanie kierunku Siemczyno i Broczyno;

- doposażenie ZGK w nowoczesny sprzęt do obsługi i utrzymania obiektów sportowych, turystycznych i rekreacyjnych;

- ponowne podjęcie rozmów ze spółką PKP i przejęcie budynku dworca kolejowego, oraz zagospodarowanie dworca PKS na potrzeby młodzieży;

- otwarcie, we współpracy z nowymi władzami Starostwa, Zamiejscowego Stanowiska Pracy Wydziału Komunikacji i Transportu.

Po dwuletnich dobrych doświadczeniach z funduszem sołeckim, w tym roku opracowaliśmy i zakończyliśmy procedury związane z budżetem obywatelskim, i w 2019 r. będziemy realizować zadania inwestycyjne wyłonione po konsultacjach z mieszkańcami Czaplinka. Ten kierunek i sposób aktywizacji społecznej mieszkańców miasta i wsi utrzymamy i rozwiniemy w kolejnych budżetach.

Kontynuowane będą prace planistyczne nad aktualizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: za j. Czaplino, Siemczyno, Niwka, Żelisławie, w Czaplinku, oraz Studium dla całego obszaru Gminy, którego zapisy uniemożliwią w przyszłości lokowanie inwestycji mogących zagrażać ludziom i środowisku.

Będziemy kontynuować rozpoczęty proces aktywizacji sportowej i rekreacyjnej całej społeczności, od przedszkolaków do emerytów. Powstaną kolejne, nowe obiekty sportowe, rekreacyjne i place zabaw.

Celowi temu służyć będą także wprowadzone i sprawdzone już, cykliczne imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne, o charakterze lokalnym i regionalnym.

Przyspieszymy trwającą już akcję odwracania miasta do jeziora poprzez: rozwijanie istniejących imprez związanych z wodą, rozbudowę infrastruktury nawodnej i towarzyszącej, szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie, zwłaszcza w szkołach, sportów wodnych i zajęć na wodzie.

W dalszym ciągu będziemy poprawiać jakość i warunki życia na obszarach wiejskich. Powstaną kolejne place zabaw, boiska i urządzenia do uprawiania sportu i rekreacji, pomosty i urządzone plaże. Przeznaczymy dodatkowe środki na remonty dróg wiejskich i śródpolnych, oraz na remonty świetlic, a także na zajęcia świetlicowe dla dzieci. Zwiększymy ryczałty dla sołtysów.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, po dobrych doświadczeniach z uruchomieniem Klubu Seniora, na bazie byłej SP w Kluczewie utworzymy Dom Pomocy Społecznej, a na terenie miasta Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych.

Nadal będziemy systematycznie rozbudowywać monitoring miejski, aby docelowo pokryć nim wszystkie miejsca niebezpieczne i wrażliwe na destrukcję.

Udoskonalimy współpracę ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, szczególnie na niwie poprawy estetyki i modernizacji budynków poprzez dofinansowanie zadań w tej dziedzinie z budżetu gminy, opracowywanie wspólnych projektów i pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Ściągniemy inwestorów na tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne. Ponownie przeanalizujemy warunki uczestnictwa Gminy w rządowym projekcie Mieszkanie +. Budynek po byłej SP w Machlinach przebudujemy na cele mieszkalne.

Nadal zagwarantujemy działkowcom ich dotychczasowy status i stan posiadania oraz wsparcie organizacyjne i materialne.

Nawiążemy efektywną współpracę z nowymi radnymi Sejmiku naszego województwa i parlamentarzystami wszystkich opcji politycznych. Współpraca ze Starostwem nabierze przyjaznego i skuteczniejszego wymiaru.

Tylko zespół proponowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka, wchodząc do Rady Miejskiej, będzie gwarantem realizacji tego programu, bo to ci kandydaci go przygotowali. Tylko ten zespół z obecnym burmistrzem na czele mają już odpowiednie doświadczenie, i wiedzą jak ten program urzeczywistniać. Konsekwentnie zrealizujemy założenia przyjętych dokumentów strategicznych. Przyświeca nam hasło:

RAZEM ROZWIJAMY GMINĘ CZAPLINEK!

Jeżeli uważasz przedstawione powyżej propozycje za realne i dobre dla rozwoju gminy Czaplinek – głosuj na kandydatów KWW SPCz!

Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka

 

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto