Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbach

 • Napisał 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbach

W 2016 r. w Powiecie Drawskim Starosta Drawski Stanisław Kuczyński utworzył dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden punkt znajduje się w budynku  Starostwa  Powiatowego, drugi natomiast w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Czaplinku, przy ul. Wałeckiej 57.

W 2018 r. podobnie jak w 2017 r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Czaplinku został powierzony do prowadzenia  organizacji pozarządowej – Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10 – 544 Olsztyn.

Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiły zmiany do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, które spowodowały rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej o kobiety w ciąży.

 

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. udzielono ogólnie 194 porad, z czego :

 • w  Punkcie w Drawsku Pomorskim – 120 porad i zebrano 8 oświadczeń uprawniających do uzyskania porady prawnej,
 • w Punkcie w Czaplinku – 74 porady  i zebrano 4 oświadczenia uprawniających do uzyskania porady prawnej.
 1. Najczęściej z poradnictwa korzystały osoby po 65 roku życia - 110 osób, oraz osoby w  wieku  do 26 lat  - 55 osób.
 2. Dziedziną prawa, z której udzielono poradnictwa w największej ilości, były  sprawy z zakresu :
 • prawa rodzinnego, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów - 16 osób,
 • rozwodu lub separacji - 11 osób,
 • alimentów - 40 osób,
 • prawa pracy - 5 osób,
 • prawa cywilnego - 36 osób,

(z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego)

 • prawa rzeczowego - 8 osób,
 • prawa spadkowego - 39 osób,
 • ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej - 15 osób,
 • prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego - 14 osób,
 • prawa karnego - 18 osób,
 • prawa podatkowego - 7 osób,
 • Inne - 19 osób.
 1. Najczęstszą formą udzielonej pomocy prawnej było:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o stanie prawnym oraz o przysługujących jej prawach i obowiązkach - 166 osób,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego - 156 osób,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma - 12 osób.
 1. Czas poświęcony na udzielenie pomocy prawnej to:
 • poniżej 15 minut - 29 osób,
 • od 15 do 30 minut                                                                                 - 77 osób,
 • od 30 do 60 minut                                                                                 - 71 osób,
 • powyżej 60 minut - 17 osób.
 1. Najczęściej z poradnictwa korzystały kobiety oraz                                     - 55 osób,

- mężczyźni                                                                                                  - 43 osoby,

 1. Przeważały osoby z wykształceniem:
 • średnim zawodowym - 25 osób,
 • średnie ogólnokształcące                         - 12 osób,
 • zasadniczym zawodowym - 28 osób,
 • gimnazjalne - 12 osób,
 • podstawowe ukończone - 9 osób.
 1. Najczęściej z pomocy korzystały osoby ze średnim

miesięcznym dochodem netto od 800 do 2599 zł,                                      - 75 osób,

- poniżej 800 zł                                                                                             - 12 osób,

- bez dochodu                                                                                                          - 10 osób

 1. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z liczbą członków

gospodarstwa domowego od 2 do 4                                                            - 70 osób

oraz osoby samotne                                                                                      - 20 osób,

były to osoby zamieszkujące w mieście poniżej 10 000 mieszkańców        - 27 osób,

od 10 000 – 25 000 mieszkańców                                                                - 46  osób

i na wsi                                                                                                         - 23 osoby.

 1. Liczba osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie

ich danych zbiorczych                                                                                  - 98 osób,

- osoby, które nie wyraziły zgody                                                                - 96 osób,

 

W I półroczu 2018 roku na nieodpłatną pomoc prawną wydatkowano kwotę 60.483,65 zł (na dwa punkty) oraz na obsługę organizacyjno-techniczną obu punktów - kwotę 1.878,12 zł.

Ponadto realizując zapisy art. 9 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz.1255 ze zmianami) Starosta Drawski udostępnił na stronie internetowej Powiatu Drawskiego w  Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatdrawski.pl)  następujące informacje:

 • Dla kogo nieodpłatna pomoc?
 • Zarządzenie w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • Prezentacja o nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • Przyjęcia interesantów,
 • Informacje

Powyższe informacje są na bieżąco aktualizowane.

Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej