OSP w Lubieszewie zmieniło wysłużonego Żuka na nowego Opla

  • Napisane przez  Sebastian Kuropatnicki
Fot. UM Złocieniec Fot. UM Złocieniec

Gmina Złocieniec w roku 2016 udzieliła wsparcia finansowego oraz organizacyjnego i osobowego na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieszewie, w wyniku czego jednostka  w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pt. :Niwelowanie skutków katastrof naturalnych, poważanych awarii oraz zagrożeń pożarowych, poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Lubieszewie.

OSP w Lubieszewie uzyskała dofinansowanie zarówno z RPO WZ jak i dotację na ten cel od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanego przez Pana nadbryg. Leszka Suskiego – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w wys. 29 507,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia procedury zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dnia 08 listopada 2016 r. OSP Lubieszewo podpisała umowę sprzedaży z firmą DRAGON S. Kucharz, B. Dudek S.C. z siedzibą w Kazdębie 121, 42-530 Dąbrowa Górnicza, na dostawę do dnia 9 grudnia 2016r. i przeniesienie na własność Kupującego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Lubieszewie.

OSP w Lubieszewie zmieniło wysłużonego Żuka na nowego Opla

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z   Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Ochrona Środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii  „Niwelowanie skutków katastrof naturalnych, poważnych awarii oraz zagrożeń pożarowych, poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Lubieszewie”,  nr umowy RPZP.03.04.00-32-B007/16 z dnia 8 września 2016 r.

Wartość projektu 248 700,00, dof. 211 395,00 zł - nr umowy RPZP.03.04.00-32-B007/16 z dnia 8 września 2016 r.

Powrót na górę

Moje konto

Więcej