PIS zgłasza do prokuratury Wójta Ostrowic

 • Napisane przez  DSI na podstawie Facebook
Fot. Facebook Fot. Facebook

Taki oto tekst (cytowany poniżej) pojawił się w Internecie (Facebook) kierowany do Andrzeja Seremeta - Prokuratora Generalnego. Został on przygotowany przez Joachima Brudzińskiego, Czesława Hoca i Stefana Strzałkowskiego czyli posłowie z Prawa i Sprawiedliwości. 


 

Kołobrzeg/Koszalin/Drawsko Pom., dn. 17.08.2015r.

Joachim Brudziński, Czesław Hoc, Stefan Strzałkowski, posłowie na Sejm RP

 • Szanowny Pan
 • Andrzej Seremet
 • Prokurator Generalny
 • ul. Rakowiecka 26/30
 • 02-528 Warszawa
 • Szanowny Pan
 • Jan Pyrcak
 • Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
 • ul. Świętokrzyska 12
 • 00-916 Warszawa

Stosownie do dyspozycji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 ze zm.) oraz art. 304 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zm.) oraz w oparciu o ważny interes publiczny, konstytucyjną zasadę ochrony zaufania obywateli do działania państwa i jego organów, zwracamy się z wnioskiem o zbadanie okoliczności podniesionych w niniejszym piśmie oraz dokonanie ich oceny prawno-karnej w kontekście możliwości popełnienia tzw. przestępstwa urzędniczego penalizowanego dyspozycją art. 231, art. 296 oraz 271 Kodeksu karnego, a także art. 56 Kodeksu wykroczeń, jak również art. 5 – art. 18c w zw. z art. 19 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.). 

Jednocześnie – w zakresie wniosku kierowanego do Prokuratora Generalnego – wnosimy o rozpoznanie sprawy w ramach jurysdykcji wyłącznej Prokuratury Generalnej, a tym samym o odstąpienie od przesłania niniejszej sprawy do właściwej terytorialnie jednostki prokuratury powszechnej. Wniosek ten jest podyktowany koniecznością sprawnego i bezstronnego załatwienia sprawy. 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Uzasadniając nasze stanowisko, pragniemy przede wszystkim wskazać, następujące fakty stwierdzone przez RIO w Szczecinie.

Z przeprowadzonej w 2013 roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie kontroli problemowej gospodarki finansowej Gminy Ostrowice oraz kontroli uzupełniającej wynikało, m.in.: 

Łączna kwota długu przekroczyła 60% wykonanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego, a poziom zadłużenia wynosił: na koniec 2008 r. 135,91%, na koniec 2009 r. 148,51%, na koniec 2010 r. 119,00%, na koniec 2011 r. 112,16%, na koniec 2012 r. 210,89% co stanowiło naruszenie art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

Same prowizje i odsetki bieżące z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie co najmniej 3 129 701,34 zł.

Środki finansowe z kolejnych lat z części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystano na pokrycie zobowiązań gminy, czym naruszono kompetencje Rady Gminy, wynikające z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Natomiast, w roku 2012 Wójt zaciągnął zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych w łącznej kwocie 6 milionów zł, na podstawie umów: a) zawartych z instytucjami finansowymi innymi niż banki (3) - pożyczki w wysokości ogółem 5 400 000,00 zł, b) z bankiem - kredyt w wysokości 600 000,00 zł, bez zasięgnięcia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Ponadto, w okresie objętym kontrolą gmina dokonała restrukturyzacji zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, poprzez zawarcie umów z instytucjami finansowymi innymi niż banki. W latach 2012-2013 jedna z ww. instytucji – na wniosek jednostki samorządu terytorialnego – zrestrukturyzowała nieistniejące zobowiązania gminy w łącznej kwocie 550 000,00 zł.

Co ważne, gmina sprzedała instytucji finansowej innej niż bank - urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne wraz z siecią kanalizacyjną i bezwarunkowo zobowiązała się kupić od nabywcy ww. urządzenia związane ze świadczeniem usług dostawy wody i odbioru ścieków. Instytucja finansowa oddała gminie do używania i pobierania pożytków ww. urządzenia, za wynagrodzeniem w formie czynszu dzierżawnego w łącznej kwocie 3 460 154,18 zł, płatnym w ratach miesięcznych począwszy od 10 maja 2013 r., którego łączna wartość stanowi 89,2% ceny sprzedaży ww. urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych! 

Ponadto, pomimo zobowiązania wynikającego z powyższej umowy do przekazywania na rzecz podmiotu opłat pobranych od użytkowników korzystających z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z miejscowości Siecino, Jelenino, Donatowo i Ostrowice – gmina zawarła umowę z kolejną instytucją finansową inną niż bank, za wynagrodzeniem ww. podmiotu w kwocie 221 400,00 zł, finansowanym z jej przyszłych wierzytelności w wysokości 1 000 000,00 zł, które powstaną począwszy od dnia 28 czerwca 2013 r. z tytułu realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego jej zadań własnych, związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę oraz odbiór ścieków i wynikających z umów spisanych z odbiorcami tych usług.

Z tytułu braku zapłaty zobowiązań gminy w ustalonych terminach, jednostka samorządu terytorialnego poniosła koszty odsetek karnych w łącznej kwocie co najmniej 446 026,22 zł!

W sprawozdaniach o stanie zobowiązań gminy według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wykazywano dane niezgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, wykazywano niezgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej przychody i rozchody wykonane przez gminę za lata 2008 – 2012 oraz wielkości niezgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań jednostkowych.

Wydłużanie spłat zaciągniętych wcześniej pożyczek w „parabankach” finansując ogromne koszty obsługi zadłużenia w roku 2014 spowodowało dodatkowe obciążenie budżetu kwotą 5 655 656,55 zł.

Z kolei, w 2014 r. – w Raporcie o stanie gospodarki finansowej Gminy Ostrowice RIO w Szczecinie orzekła, m.in.:

Gmina Ostrowice, w latach 2011 - 2013 realizowała zadania własne zadłużając się poprzez korzystanie z bardzo drogich instrumentów finansowych – tzw. umów restrukturyzacyjnych w instytucjach finansowych innych niż banki.

W okresie od marca do maja 2015 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wydała 5 negatywnych opinii (w tym dotyczących Programu postępowania naprawczego uchwalonego w lutym 2015 r. oraz o możliwości spłaty pożyczki z budżetu państwa).

Na dzień 31 grudnia 2014 r., według drugiego Programu postępowania naprawczego z 4 lutego 2015 r. przy przychodach w wysokości niecałych 10 milionów zł. – zobowiązania gminy Ostrowice wobec „parabanków” wynosiły łącznie: 27.911.538,47 zł, z czego w TERMINIE DO 30 WRZEŚNIA 2015 r. GMINA MUSI SPŁACIĆ KWOTĘ 21.398.471,86 zł.!

UZASADNIENIE PRAWNE:

W oparciu o powyższe raporty przygotowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, należy stwierdzić, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości – prowadzonej przez Wójta Gminy Ostrowice – gospodarki finansami publicznymi. Oprócz wskazywanych w raportach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie ewentualnych nieprawidłowości, należy podkreślić, że Wójt Gminy co najmniej od pięciu lat okresowo zaciąga zobowiązania przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań pochodzących z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych przez instytucje finansowe innymi niż banki, co czyni bez upoważnienia Rady Gminy, względnie z przekroczeniem limitów określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Działanie to powinno być rozpatrywane w świetle naruszanie zasad określonych w art. 91 ust. 1 w zw. z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z dyspozycją tego przepisu, suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych w szczególności na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Przytoczone działania Wójta Gminy Ostrowice, jak również pozostałe działania szczegółowo opisane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, powinny być przedmiotem oceny prawno-karnej w kontekście ewentualnego naruszenia art. 231, art. 296 oraz 271 Kodeksu karnego, w szczególności w kontekście niedopełnienia obowiązku oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, co miałoby polegać na wyrządzeniu Gminie Ostrowice co najmniej znacznej szkody majątkowej przez osobę, która na podstawie przepisu ustawy zajmowania się sprawami majątkowymi tej Gminy.

W ocenie składających zawiadomienie, działania Wójta Gminy Ostrowice powinny być również przedmiotem – niezależnie od oceny prawno-karnej – weryfikacji z punktu widzenia ewentualnego naruszenia zasad gospodarowania finansami publicznymi. Opisane w raportach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie działania mogą być powiem zakwalifikowane jako delikty objęte dyspozycją art. 5 – art. 18c w zw. z art. 19 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.), a tym samym, w ramach realizacji funkcji prewencyjnej, mogą skutkować wydaniem wobec sprawcy naruszeń „zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi” w rozumieniu art. 31 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy.

W ostatnim czasie Wójt Gminy Ostrowice wezwał – za pośrednictwem mediów – mieszkańców Gminy do dokonywania wpłat na jej konto, które miałyby być przeznaczone na poprawienie sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wezwanie to miało charakter otwarty, skierowany do nieograniczonego i nieoznaczonego grona odbiorców, na z góry ściśle określony cel, jakim było pozyskanie środków finansowych umożliwiających sanację budżetu gminy. Działanie takie należy zakwalifikować jako stanowiące zbiórkę publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22 poz. 162 ze zm.). Prowadzenie zbiórki publicznej – w świetle art. 2 przywołanej ustawy – wymaga zaś uzyskania uprzedniego pozwolenia właściwego organu. Prowadzenie zbiórki publicznej bez uzyskania wymaganego zezwolenia jest wykroczeniem stypizowanym w art. 56 Kodeksu wykroczeń, który stanowi, że karze grzywny podlega ten, kto bez wymaganego zgłoszenia zbiórki publicznej lub niezgodnie ze zgłoszeniem zbiórki publicznej organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar.

W ocenie składających zawiadomienie, należy dokonać prawno-karnej oceny dopuszczalności oraz zgodności z prawem czynności podejmowanych przez organy gminy w związku z zadłużeniem gminy, a opisanych powyżej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie (zbadanie trybu, zastosowanych procedur, uzyskanych zgody i opinii stosownych organów oraz ocenę zgodności z zasadami racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym), a w szczególności: 1) zawierania z instytucjami finansowymi pożyczki i kredyty bez zasięgnięcia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie; 2) zaciąganie pożyczek z tzw. parabankami; 3)wykorzystywanie środków z części subwencji oświatowej ogólnej na pokrycie zobowiązań gminy, 4/dokonania sprzedaży instytucji finansowej innej niż bank - urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z siecią kanalizacyjną z bezwarunkowym obowiązkiem jej odkupu; 5) zrestrukturyzowanie nieistniejącego zobowiązania gminy w łącznej kwocie 550 000,00 zł.; 6/poświadczenie nieprawdy o stanie zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto