Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Ruszył nabór na prace przy zabytkach w gminie Drawsko Pomorskie

  • Napisane przez  UM
Dzwon w kościele w Gudowie Dzwon w kościele w Gudowie

Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie z budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Drawsko Pomorskie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 2290).

I. Dotacja może obejmować wydatki na nakłady określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.).

II. Uprawnieni wnioskodawcy: o dotację może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

III. Zasady i tryb przyznawania dotacji określa uchwała Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Drawsko Pomorskie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 2290).

IV. Termin i warunki wykorzystania dotacji:

1) termin realizacji zadań dotowanych - do 30 listopada 2021 r.;
2) wnioskodawca może wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje przy więcej niż jednym zabytku;
3) dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego się o dotację, ani na zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo - budowlane nie objęte wnioskiem oraz zawartą umową o udzieleniu dotacji;
4) środki finansowe przekazane zostaną w formie przelewu na rachunek bankowy dotowanego;
5) w ramach realizacji zadania dotowany zobowiązany jest m.in. do:

a) wykonania zadania, o którym mowa powyżej w sposób, o którym mowa jest art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
b) wydatkowania przyznanych środków finansowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą Prawo zamówień publicznych, o ile dotyczy) tylko na to zadanie, na które zostały przyznane środki dotacji,
c) prawidłowego i terminowego rozliczenia przyznanych środków finansowych,
d) zwrotu niewykorzystanej dotacji w całości lub części lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz ustawie o finansach publicznych.

V. Wymagania formalne:

Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim pod adresem internetowym: umdrawsko.bip.gov.pl, zakładka Akty Prawne - Zarządzenia Burmistrza Drawska Pomorskiego

Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualną fotograficzną dokumentację stanu istniejącego zabytku ze szczególnym uwzględnieniem części zabytku objętej wnioskiem (5-20 fotografii);
2) kopię pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji, a w przypadku wniosku o dotację na sporządzenie dokumentacji, zalecenia konserwatorskie.


Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część wniosku. Wszystkie załączniki do wniosku, będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

VI. Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku" należy składać do godziny 14:00 dnia 10.05.2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim). Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim (pok. 210) lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41
78 - 500 Drawsko Pomorskie

Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu. Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu załączników. Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem "nie dotyczy", czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany. Formularz wniosku i załączniki należy spiąć wg kolejności stron (nie bindować).

Informacji udziela: Monika Drobek, referat Opieki nad Zabytkami, pod
nr tel.: (94) 713 76 51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII. Termin, tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków:

1) wnioski przekazane będą pod obrady Komisji powołanej przez Burmistrza Drawska Pomorskiego,
2) Komisja ocenia wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oraz przekazuje listę rekomendowanych podmiotów, którym rekomenduje się udzielenie dotacji z podaniem wysokości kwot dotacji dla poszczególnych zadań, i przedstawia ją Burmistrzowi Drawska Pomorskiego.

Ocena wniosków:

1) Wnioski są rozpatrywane przez komisję powoływaną przez Burmistrza Drawska Pomorskiego, zwaną dalej "komisją".
2) Zasady i tryb pracy komisji określa Burmistrz Drawska Pomorskiego w drodze zarządzenia.
3) Komisja ma prawo zwracać się o opinię w sprawie złożonych wniosków do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz osób posiadających specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, której nabór dotyczy.
4) Do zadań komisji należy:

a) dokonanie oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków;
b) przygotowanie wykazu podmiotów, którym rekomenduje się udzielenie dotacji z podaniem wysokości kwot dotacji dla poszczególnych zadań, i przedstawienie jej Burmistrzowi Drawska Pomorskiego.

5) Wnioski poddawane są wstępnej ocenie formalnej, w której kryteria pozostawienia bez rozpoznania, bez możliwości uzupełnienia stanowią:

a) złożenie wniosku po terminie;
b) niezgodność zakresu rzeczowego wniosku z wykazem nakładów wskazanych w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
c) złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony.

6) Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, które przeszły pozytywnie wstępną ocenę formalną oraz wnioski, w których braki formalne zostały uzupełnione.
7) Wnioskodawcy, których wnioski będą posiadały braki formalne, zostaną wezwani za pośrednictwem poczty e-mail do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Termin liczony jest od dnia wysłania e-maila na adres poczty elektronicznej podany przez wnioskodawcę we wniosku.
8) O terminie złożenia uzupełnienia decyduje data jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.
9) Wnioski pozostawia się bez dalszego rozpoznania w przypadku, gdy:

a) pomimo uzupełnienia posiadają braki;
b) uzupełnienia dokonano po wyznaczonym terminie.

10) Przy ocenie merytorycznej wniosków przez komisję zastosowanie mają następujące kryteria:

a) stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wymagający prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,
b) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, artystycznej lub naukowej;
c) dostępność publiczna zabytku po zakończeniu prac,
d) kontynuowanie prac rozpoczętych w poprzednich latach,
e) pozyskanie środków finansowych z innych źródeł,
f) zaangażowanie finansowe wnioskodawcy.

11) W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na jeden obiekt, komisja dokona ich wstępnej oceny merytorycznej i wybierze jeden z nich, który będzie podlegał dalszemu rozpoznaniu.
12) Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji podejmuje Rada Miejska w Drawsku Pomorskim w drodze uchwały, na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego.
13) Przyznana kwota dotacji może być niższa od wnioskowanej. Jeżeli wnioskodawca w takim wypadku podejmuje się realizacji zadania, jest on zobowiązany przed podpisaniem umowy do aktualizacji zakresu oraz kosztorysu prac konserwatorskich lub robót budowlanych.
14) Wnioskodawcy, którym została przyznana dotacja, zobowiązani są w wyznaczonym terminie do złożenia następujących dokumentów:

a) aktualnego dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania wnioskodawcy, w którego władaniu znajduje się obiekt (np. nominację na proboszcza parafii czy powołanie na stanowisko dyrektora instytucji);
b) zaktualizowanego harmonogramu prac i preliminarza całkowitych kosztów planowanych prac lub robót,
c) kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389), jeżeli jest wymagany;
d) aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (np. odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa cywilnoprawna);
e) zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeżeli zabytek jest przedmiotem współwłasności, zgodę właściciela, jeżeli o dotację zwraca się użytkownik zabytku;
f) kopię pozwolenia na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia.

15) Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 14 w wyznaczonym terminie skutkuje odmową podpisania umowy o dotację.
16) Przekazanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy, zawieranej na czas realizacji prac, jednak nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku budżetowego

Załączniki:

Dodatkowe informacje

  • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej