Zbigniew Dudor: Co się buduje i remontuje?

  • Napisane przez  Zbigniew Dudor
Zbigniew Dudor: Co się buduje i remontuje?

Od początku obecnej kadencji jednym z priorytetów, jakie wskazał Burmistrz do realizacji była poprawa stanu dróg w gminie, począwszy od krajowych, na gminnych kończąc. Co się działo i co jeszcze będzie czynione w tej dziedzinie w br.? Jakie inne inwestycje są prowadzone na terenie naszej gminy? Pokrótce chciałbym Państwu przybliżyć tę tematykę.

Przebudowa ulicy Mickiewicza w Czaplinku wraz z wykonaniem zatok postojowych. Projekt został zrealizowany za kwotę 240.389 zł w terminie od 01.07. do 01.09.2014 r. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę drogi na ulicy Mickiewicza o długości 207 mb na odcinku od ul. Pławieńskiej do końca parkingu przy bloku nr 4 o szerokości jezdni 5 m z nawierzchnią z kostki polbrukowej. 

Przebudowa drogi na ul. Leśników od ul. Rzeźnickiej do ul. Bema o nawierzchni z płyt betonowych drogowych wraz z budową chodnika na odcinku o długości 208 mb. Jezdnia o szerokości 6 m posiada nawierzchnię bitumiczną, a chodnik nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 2 m. Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych z udziałem środków Powiatu Drawskiego i Gminy Czaplinek w wysokości po 270.000 zł. Odbioru dokonano w dn. 22 września. 

Wcześniej to były jedne z najgorszych ulic w mieście. Dziś mieszkańcy chwalą sobie finał robót.

16 września nastąpił odbiór techniczny przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 163 na ul. Polnej. W ramach środków na remonty bieżące dróg wojewódzkich, zarządca drogi wyremontował kanalizację deszczową na potrzeby odwodnienia jezdni, położona została nowa nawierzchnia, wybudowany został chodnik od ul. Akacjowej do parkingu przy stacji paliw Orlen, urządzone zostały pobocza drogi. Wykonano oznakowanie poziome oraz pionowe w zakresie wprowadzonych nowych rozwiązań komunikacyjnych. Chodniki dotychczasowe przyległe do drogi na remontowanym odcinku planowane są do przebudowy w kolejnym etapie. Zamierzeniem zarządcy drogi było w ramach posiadanych możliwości finansowych przebudowanie jak najdłuższego odcinka pasa jezdni, stąd też nastąpiły ograniczenia w przebudowie ciągów pieszych. Udział stron w kosztach w 2014 roku – po stronie Gminy w kwocie 80.000 zł i po stronie ZZDW w wysokości 654 407 zł. Będziemy zabiegać o kontynuację remontu tej drogi, by ostatni odcinek 120 mb ul. Polnej oraz skrzyżowanie przy Gimnazjum w przyszłym roku znalazł się w planach ZZDW. Zapewne będzie to uwarunkowane, podobnie jak w tym roku, wkładem gminy w to przedsięwzięcie, choć część obecnych radnych jest przeciwna takim montażom finansowym, o czym wspominałem w artykule w majowym 93 numerze. 

Przebudowa chodnika na ul. Pławieńskiej na odcinku od ul. Rzeźnickiej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Podpisano porozumienie z ZZDW – Rejon Drawsko Pom. dot. realizacji zadania w 2014 r. z udziałem współfinansowania jego przez Gminę w kwocie 75.000 zł. Zarządca drogi przygotował postępowanie przetargowe na wykonanie zadania z terminem składania ofert na dzień 29.08.2014 r., natomiast wykonania do 15.10.2014 r. Niestety, nie wpłynęła żadna oferta. Przygotowano drugie postępowanie z terminem składania ofert do 17.09.2014 r., a wykonanie zadania do 31.10.2014 r. Ofertę złożył „Pol-Dróg Drawsko Pom.” Sp. z o.o. za kwotę 213 tys zł. Czekamy na podpisanie umowy. W ramach tego zadania przewiduje się przebudowę chodnika na pow. 476 m² oraz poszerzenie jezdni od ul. Rzeźnickiej do ul. Grunwaldzkiej, gdzie dotychczasowa szerokość była niewystarczająca, by ruch kołowy na tym odcinku był bezpieczny.

Przebudowę drogi przebiegającej przez miejscowość Psie Głowy, Gmina Czaplinek i Starostwo Drawskie współfinansowali to zadanie po 150.000 zł. Zarząd Województwa ze środków przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych i leśnych dołożył 160.000 zł. Przebudowa polegała na zmianie rodzaju nawierzchni z gruntowej na beton asfaltowy z robotami towarzyszącymi o długości 790 mb i szerokości 5 m, wykonano pobocza o szerokości 75 cm z mieszanki drogowej oraz uregulowano urządzenia infrastruktury technicznej do rzędnej drogi i poboczy. Wykonanie zadania pozwoliło na wyeliminowanie niekończących się problemów ze stanem technicznym drogi oraz utrudnieniami użytkowników drogi i mieszkańców. Gminie Czaplinek przybył kolejny odcinek drogi o nawierzchni trwale utwardzonej. Zadanie zostało odebrane od wykonawcy w dniu 17.09.2014 r. z udziałem inwestorów: Gminy Czaplinek i Powiatu Drawskiego oraz Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego. 

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie kończy zadanie dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 177 odcinek Psie Głowy – Studniczka na odcinku 2 km. W ramach zadania wykonano roboty nawierzchni, tj. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i betonu asfaltowego, wykonanie frezowania, warstwy wyrównawczej, zbrojenia siatką z włókien szklanych, warstwy ścieralnej, oznakowania poziomego, ustawienie słupków hektometrowych oraz ścinka i uzupełnienie poboczy, oczyszczenie i wyprofilowanie rowów, wykonanie przepustu pod zjazdami oraz roboty towarzyszące.

Przebudowy kolejnych odcinków drogi wojewódzkiej nr 163. Droga ta prowadzi z Kołobrzegu do Wałcza i w sezonie letnim odciąża drogę krajową nr 11. Dzięki inwestycjom cały odcinek między Czaplinkiem i Wałczem powinien zostać zmodernizowany do 30 września 2015 r. Zadanie to jest realizowane w trzech etapach. Etap I zakończono wiosną, w sierpniu rozpoczęto II etap obejmujący przebudowę 18-kilometrowego odcinka między Machlinami i Glinkami, a w październiku ruszy III etap – prawie dziesięciokilometrowy odcinek miedzy Czaplinkiem i Machlinami. Koszty tych prac to ok. 23 mln zł i 13 mln zł. Zakłada on przebudowę odcinka szlakowego i przejazdów przez miejscowości Piekary, Broczyno, Miłkowo, Machliny, która polegać będzie na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji nawierzchni z wykonaniem nowej nawierzchni przebudowy istniejących skrzyżowań i zjazdów, budowie zatok autobusowych, budowie ciągów pieszych oraz kanalizacji deszczowej w m. Broczyno i Machliny, wykonaniu nowego oznakowania pionowego i poziomego. Ponadto w Broczynie będą prowadzone prace mostowe polegające na rozebraniu i budowie nowego przepustu.  Prace przewidują wycinki drzew, roboty rozbiórkowe, ziemne i nawierzchniowe. Ale warto się przemęczyć, by poprawił się komfort i bezpieczeństwo na tej drodze, a szczególnie w m. Broczyno i Machliny.

Między Machlinami i Glinkami przebudowywany ma być odcinek szlakowy i przejście przez Kosin, Rudki i Golce. 

Sieć kanalizacyjna na ul. Jana Chryzostoma Paska. Zakres rzeczowy robót obejmował przebudowę odcinka sieci sanitarnej o długości 158 mb oraz wykonanie 4 nowych przyłączy do istniejących budynków. Przebudowa miała miejsce na odcinku, który od dłuższego już czasu był uszkodzony, załamany, co skutkowało potrzebą jego systematycznego czyszczenia i groziło utratą drożności sieci sanitarnej. Koszt 125.614 zł.

Trwa przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Rzepowo. Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej polega na kompletnej wymianie urządzeń, instalacji wodno-kanalizacyjnej i energetycznej, gruntowym remoncie budynku stacji, wymianie ogrodzenia i urządzeniu terenu ujęcia i stacji. Dofinansowanie w kwocie 522.549 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Zadanie to jest powiązane z budową sieci wodociągowej na trasie Rzepowo – Piaseczno. W ramach zadania wykonany zostanie odcinek sieci PE 90 o długości 2.240 mb oraz nastąpi przebudowa sieci wodociągowej PE 160 w sąsiedztwie mostu w Rzepowie, gdzie sieć przebiegająca przy moście zostanie wyłączona, a zostanie poprowadzona sieć wodociągowa pod dnem rzeki Drawy, co wyeliminuje utrudnienia przy bieżącej eksploatacji.

Przełączenie miejscowości Piaseczno pod ujęcie i stację w Rzepowie spowoduje wyłączenie z eksploatacji ujęcia i stacji w Piasecznie, która miała małą wydajność i była znacznie wyeksploatowana zarówno pod względem budowlanym jak i technologicznym. Jednocześnie pozwoli to na wydawanie nowych pozwoleń na przyłączenie się do sieci nowym inwestorom w sołectwie Piaseczno. Koszt całkowity inwestycji 310.909 zł, dofinansowanie 189.579 zł. Zakończenie realizacji inwestycji jest zaplanowane na październik 2014.

Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Drawsko w Siemczynie. W Zatoce Henrykowskiej powstał pomost o konstrukcji stalowej na palach stalowych z pokładem drewnianym, w kształcie litery T, o powierzchni 119,1 m², długości 50mb i szerokości 2,20-3,50 m. Jego koszt to 83.640 zł. Zadanie było dofinansowane w kwocie 58.804 zł. 

Budowa pomostu w Starym Drawsku. Jezioro Drawsko wzbogaciło się o kolejny obiekt infrastruktury turystycznej - Sołectwo Stare Drawsko doczekało się wreszcie nowego pomostu. Jest to pomost pływający o powierzchni 200 m², w kształcie litery „T”. Jego długość 84,1 mb, szerokość 2,4 m, odległość od linii brzegowej 40 mb, cześć równoległa do brzegu jeziora 50 mb. Połączenie z brzegiem poprzez trap. Zbudowany on został z 13 betonowych pływaków, wykonanych z siatkobetonu B45 wypełnionych styropianem. Natomiast pokład skonstruowano z drewna sosnowego. Pomost został zakotwiony przy pomocy 8 pali stalowych wypełnionych betonem, współpracujących z 8 prowadnicami rolkowymi i wyposażono go w 8 odnóg cumowniczych, 20 knag oraz 2-ch pachołów cumowniczych dla jachtów, motorówek, statków wycieczkowych, i innego sprzętu pływającego. Koszt budowy wyniósł 218.576 zł.

Budowa zielonej siłowni w parku miejskim przy ul. Wałeckiej. W ramach projektu zamontowano 7 zestawów urządzeń do ćwiczeń fizycznych, tj.: Orbitrek + Biegacz + Pylon, Prostownik pleców + Ławka, Pylon, Podciąg nóg + Drabinka + Pylon, Wahadło + Twister, Prasa nożna + Wioślarz + Pylon, Wyciskanie siedząc + Wyciąg górny + Pylon oraz Koła Tai Chi Duże i Małe. W pobliżu urządzeń usytuowano dwie ławki przeznaczone dla osób ćwiczących i odpoczywających, dwa kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 44.403 zł, przy dofinansowaniu 30.120 zł.

Poprzez zagospodarowanie terenów rekreacji ruchowej inwestycje przyczyniły się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej i estetyki krajobrazu oraz do promocji aktywnego trybu życia wśród mieszkańców gminy i spędzających wolny czas w regionie turystów.

Budowa placów zabaw w Żerdnie, Niwce i Trzcińcu i Broczynie. W ramach projektów na każdym z placów zabaw zamontowano: kiwak sprężynowy, karuzelę tarczową, huśtawkę podwójną oraz zestaw zabawowy. W pobliżu usytuowano 2 ławki parkowe i kosze na śmieci oraz tablicę z regulaminem korzystania z placu zabaw. Całkowita wartość inwestycji w ramach projektów wyniosła 105.682 zł, z czego wartość dofinansowania 72.456 zł.

Dnia 22 sierpnia br. zakończono budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czaplinku. Elementy, które znajdują się na placu zostały wybrane przez dyrekcję szkoły. Łączny koszt zadania wyniósł ok. 99.000 zł. Dnia 1 września 2014 roku miało miejsce oficjalne otwarcie placu zabaw.

Ścieżka zdrowia nad j. Czaplino w ramach projektu Fundacji PZU „Trasy zdrowia”. Gmina Czaplinek została ostatecznie zakwalifikowana do udziału w projekcie Fundacji PZU „Trasy zdrowia” jako jedna z 30 gmin w Polsce. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych wybrana została lokalizacja trasy przy jez. Czaplino, od parku miejskiego przy ul. Wałeckiej do kąpieliska nad jez. Czaplino.

Na trasie zainstalowanych zostanie 10 instalacji do ćwiczeń, a przy każdej z nich opis, w jaki sposób z niej korzystać. Powstanie trasy zaplanowane jest do końca października br. Gminie Czaplinek został przyznany również grant w wysokości 4.000 zł na działania animacyjne na trasie zdrowia.

Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki edukacyjnej na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Niwka. Termin realizacji: do dnia 30 października 2014 r. Wartość zadania: 97.170 zł. Dofinansowanie zewnętrzne: środki UE w ramach POIiŚ 85%, + środki WFOŚiGW 10%.Okres realizacji do października br. 

Remont świetlicy wiejskiej w Psich Głowach. W pierwszym etapie w okresie IV kw 2013 – I kw 2014 roku, wymieniono kompletną stolarkę okienną PCV, wykonano remont kapitalny konstrukcji i pokrycia dachu, stosując wymianę pokrycia z papowego na pokrycie blachodachówkowe. Powierzchnia dachu wynosi 225 m2, a wartość zadania - 59 tys. złotych.

Etap II wykonano w miesiącach maj - czerwiec br., w zakresie którego docieplono dach i wykonano podwieszony sufit z płyt OSB o wartości 25 tys. złotych.

W III etapie, realizowanego w ramach projektu LGD, przewiduje się wykonanie instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, wykonanie sanitariatów, zaplecza kuchennego oraz roboty tynkarsko – malarskie. W zakresie zadania znajduje się również wykonanie docieplenie ścian i elewacji budynku. Zakończenie prac przewiduje się do końca br.

W lipcu zakończyła się realizacja projektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Broczynie pn. „Remont budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Broczyno”. Wykonano remont dachu z wymianą pokrycia dachowego, rozebranie zniszczonych kominów wentylacyjnych i wykonanie nowych, wykonanie komina dla potrzeb kotłowni, wymiana drewnianego okna na okno z PCV, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, licowanie ścian płytkami klinkierowymi, wykonanie opaski betonowej. Koszt remontu 61.714 zł. Dofinansowanie 49.371 zł. 

Mieszkania komunalne w Kluczewie. Budynek po byłym Domu Kultury przy ul. Białego Orła 25 został przebudowany na komunalne lokale mieszkalne. W wyniku przebudowy uzyskano cztery lokale mieszkalne, każde o powierzchni około 40 m². Mieszkania wyposażone zostały w łazienkę i własne etażowe centralne ogrzewanie z możliwością dostarczenia ciepłej wody. Do każdego mieszkania przynależy również piwnica, jako pomieszczenie gospodarcze. Budynek zyskał nowe instalacje techniczne w tym instalację wodnokanalizacyjną, odnowiono elewację budynku i uporządkowano jego otoczenie.

Przebudowa wykonywana była na przełomie 2013-2014 roku w systemie gospodarczym, przez pracowników Zarządu Nieruchomościami Miejskimi Sp. z. o.o. w Czaplinku. Finansowana była wspólnie przez Gminę Czaplinek oraz ZNM Sp. z o.o. Oprócz kolejnych nowych lokali mieszkalnych na najem, warto zwrócić uwagę na stan techniczny budynku. 

Dzięki wszechstronnie przeprowadzonej inwestycji budynek został przywrócony do użytku, a jego wartość rynkowa jako nieruchomości znacznie wzrosła. 

Spółka Energa Oświetlenie w ramach świadczenia kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Czaplinek wybuduje nowe punkty świetlne. Czaplinek: ul. Tartaczna – 8 pkt., ul. Komunalna – 7 pkt., ul. Kaszubska – 1 pkt, Ostroróg – 2 pkt., Kuszewo – 1 pkt, Cichorzecze – 1pkt, Prosinko – 2 pkt., Wrześnica – 2 pkt., Stare Gonne – 2 pkt., Nowe Kaleńsko – Żelisławie – 3 pkt. Ponadto nastąpiła wymiana sieci oświetlenia z linii napowietrznej na kablową w Żerdnie – 9 pkt. i w Machlinach – 1 pkt.

Nie sposób było w jednym artykule przedstawić całość prac inwestycyjnych, jakie miały miejsce w ostatnim czasie na terenie całej gminy, ale mam nadzieję, że choć w części naświetliłem obraz tego, co zmienia się w naszym otoczeniu. 

Dokonując podsumowania działań inwestycyjnych w bieżącym roku należy podkreślić, że atutem naszego samorządu jest umiejętność wzajemnej dobrej współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność na terenie naszej gminy - począwszy od potentatów na szczeblu krajowym np. GDDKiA, kończąc na lokalnych przedsiębiorcach np. JAN-BUD - na rzecz naszej wspólnoty lokalnej, jaką jest Gmina Czaplinek. I to jest budujące, daje jednocześnie dobrą wróżbę na kolejne lata.

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto