Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Jakich ograniczeń mogą spodziewać się uczniowie i rodzice po rozpoczęciu roku szkolnego? Przykład

 • Napisane przez  DSI, SP2
Obraz Gerd Altmann z Pixabay Obraz Gerd Altmann z Pixabay

Każda szkoła przygotowuje swoje zasady zachowania na terenie placówki, które będą obowiązywać od 1 września 2020 roku. To wielki sprawdzian dla szkół i olbrzymia odpowiedzialność dla dyrekotra.

Czytelne zasady przygotowała SP nr 2 im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim.  Oto ich zasady zachowania na terenie szkoły:

Postanowienia ogólne:

 1. Do szkoły może przychodzić tylko:
  1. uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
  2. uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
  3. uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
 3. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a) rozumie się:
  • podwyższoną temperaturę ciała,
  • ból głowy i mięśni,
  • ból gardła,
  • kaszel,
  • duszności i problemy z oddychaniem,
  • uczucie wyczerpania,
  • brak smaku,
  • brak apetytu.
 4. Ograniczamy przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna muszą stosować środki ochronny (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) oraz przebywać w wyznaczonych miejscach. 
 5. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3).
 6. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z rodzicami/opiekunami ucznia.

Higiena i dezynfekcja:

 1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły/placówki zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Zaleca się noszenie maseczek  w przestrzeniach ogólnodostępnych oraz podczas przerw. 
 3. Środki dezynfekujące niezbędne do dezynfekcji rąk, odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych znajdują się przy każdym wejściu do budynku, w każdej sali lekcyjnej, w szatniach, toaletach, salach gimnastycznych,  pomieszczeniach pracowniczych i socjalnych.
 4. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku  zamieszczona jest przy wejściu.
 5. W szkole są wyznaczone pojemniki, gdzie można wyrzucać zużyte maseczki jednorazowe i rękawiczki.

Organizacja pracy szkoły:

 1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która w miarę możliwości ograniczyć bliski kontakt oraz gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły, np.:
 • -  przyporządkowanie zespołów klasowych do jednego stałego pomieszczenia,
 • -  dzieci mają stałe miejsca  w salach,
 • -  zapewnienie w miarę możliwości bezpiecznej odległości między stolikami uczniowskimi,
 • -  biurko nauczyciela powinno znajdować się w odległości min.1,5 metra od ławek uczniów,
 • -  unikanie organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu (apeli, dużych uroczystości szkolnych).
 1. Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu, przy jednoczesnym podziale dwie grupy: 1 strefa (plac zabaw) - klasy 1-3 oraz 2 strefa (wybieg przy małej sali gimnastycznej) – klasy 4-8.
 2. Podczas przerw uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły zobowiązani są do noszenia maseczek/przyłbic osłaniających nos i usta.
 3. W czasie lekcji nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust, jedynie w sytuacji bezpośredniego kontaktu uczeń-nauczyciel.
 4. Klasy „0” przebywają na placu zabaw w czasie, gdy odbywają się lekcje i nie ma tam innych dzieci.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 6. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
 7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.
 8. Każde dziecko ma obowiązek posiadać własne maseczki, chusteczki higieniczne oraz może używać własny żel antybakteryjny.
 9. Udostępnia się 3 wejścia/wyjścia    do/ze   szkoły (odpowiednio oznakowane):

- wejście/wyjście A: dla uczniów przebywających w salach:10, 26, 24, 20, 19, 18, 18a

- wejście/wyjście B: dla uczniów przebywających w salach:11, 12, 13, 35, 36, 37, 32

wejście/wyjście C: dla uczniów przebywających w salach: 29, 40, 39, 38, 38a, 38b, 38c

 1. Ogranicza się przebywanie na ternie szkoły rodziców/opiekunów dzieci.
 2. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów dzieci z zachowaniem zasady jeden opiekun na jedno dziecko przy zachowaniu dystansu społecznego w uzasadnionych przypadkach.
 3. W okresie adaptacyjnym 1 rodzic/opiekun dziecka klasy „0” może przez okres 4 dni przyprowadzać dziecko bezpośrednio do sali, gdzie odbywają się zajęcia, zachowując przy tym wszystkie zasady bezpieczeństwa. Po tym  okresie dzieci odbierane są przez woźną oddziałową przy wejściu B.
 4. Rodzice i opiekunowie odbierający dzieci z klas „0” i ze świetlicy klas I-III mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący nie mniej niż 1,5m. Zabrania się odbierania dzieci  podczas przerw – tylko w czasie trwania lekcji.
 5. Konsultacje rodziców z wychowawcą/nauczycielami odbywają się telefonicznie lub poprzez e-dziennik . Rozmowy bezpośrednie mogą się  odbywać tylko  po uprzednim umówieniu się.
 6. Dzieci klas I-III po skończonych lekcjach odprowadzane są do wyjścia/świetlicy szkolnej.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia:

 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu.
 2. Dziecko znajduje się pod opieką pielęgniarki szkolnej lub innego wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły.
 3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka i skorzystania z pomocy lekarskiej.
 4. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
 5. Rodzice dzieci z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
 7. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący oraz najbliższą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o podejrzeniu zakażenia ucznia.
 8. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie:

 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
  1. każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 1,5 metra przez ponad 15 minut,
  2. rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
  3. każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
  1. pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
  2. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
  3. jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 3. Pozostali uczniowie/pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą uczniowie/pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły:

 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki lub zmianie modelu kształcenia czy innych środkach prewencyjnych.
 2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.
 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 4. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba .

W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim

 

Dodatkowe informacje

 • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej