Miały być pompy ciepła, farma fotowoltaiczna w szkole, bibliotece, przedszkolu i hali. Niestety ten duży projekt upadł

  • Napisane przez  DSI
Fot. UM Czaplinek. Archiwum Fot. UM Czaplinek. Archiwum

Przypomnijmy, że 3 września 2018 r. w Czaplinku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej przy ul. Wałeckiej 49 w Czaplinku”.

Wartość projektu wynosiła aż 2 232 558,27 zł, z czego przyznane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego to niebagatelna kwota 1 648 159,16 zł.

Realizacja projektu zaplanowana była na rok 2019.

W ramach tego projektu zakładano wymianę przestarzałej kotłowni gazowej, ogrzewającej kompleks budynków Szkoły Podstawowej w Czaplinku (Szkoła Podstawowa, Przedszkole Publiczne, Biblioteka Publiczna) i Hali Widowiskowo – Sportowej w Czaplinku nowymi instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne).

Do tej porty projektu nie udało się zrealizować.

Zarząd województwa zachodniopomorskiego 23 czerwca 2020 r. podjął uchwałę o rozwiązaniu umowy na dofinansowanie

Rozwiązuje się Umowę nr RPZP.02.09.00-32-A004/17-00 o dofinansowanie  Projektu „Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej przy ul. Wałeckiej 49 w Czaplinku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi, zawartej 3 września 2018 r. z Beneficjentem: Gmina Czaplinek – czytamy w uchwale.

Zawinił rynek

Po zaktualizowaniu kosztorysów inwestorskich w roku 2019 okazało się, że szacunkowa wartość zadania jest znacznie wyższa od środków zaplanowanych w projekcie, ponad możliwości finansowe Beneficjenta. Analiza dokumentacji i zaktualizowanych kosztorysów nie wykazała nieprawidłowości przy ich sporządzaniu, dlatego podjęto decyzję o sprawdzeniu wartości rynkowej zadania – informuje Dariusz Sapiński, Kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Promocji w czaplineckim ratuszu.

Czaplinek wystąpił o zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do końca 2020 r. Otrzymał ją  pod warunkiem wybrania wykonawcy robót budowlanych do końca czerwca 2020 r.

25.11.2019 r. zostało opublikowane w BIP Gminy Czaplinek zapytanie ofertowe - ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie źródła ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku i Hali Widowiskowo-Sportowej w Czaplinku wraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku, z terminem składania formularzy szacowania do 09.12.2019 r. Niestety żaden z wykonawców nie przystąpił do oszacowania wartości zamówienia – podaje kierownik Dariusz Sapiński.

Burmistrz Czaplinka zmuszony do podjęcia trudnej decyzji i dalsze etapy sprawy

Czaplinek musiał prowadzić projekt bazując tylko na posiadanych kosztorysach inwestorskich. Zamierzał wtedy przystąpić do przygotowania przetargu właśnie w oparciu o posiadane wyceny. Do tego przygotowana została propozycja ujęcia w budżecie gminy Czaplinek na rok 2020 zwiększenia środków po stronie Gminy na realizację projektu.

To nie udało się jednak nie udało i budżet nie został przyjęty. Radni przyjęli go na kolejnej sesji, jednak nie zakładał on już realizacji modernizacji budynków w ramach projektu.

Środki na modernizację źródła ciepła dla Szkoły Podstawowej w Czaplinku oraz dla Hali Widowiskowo-Sportowej w Czaplinku zostały natomiast uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2021 z planowanym ich przeznaczeniem na wykonanie nowej kotłowni gazowej lub ewentualnie innego wariantu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

Sprawę pogorszyła jeszcze bardziej sytuacja w Polce

Rozważane były różne scenariusze dalszej realizacji projektu i podjęcia negocjacji z IZ RPOWZ, jednak sytuację zmieniła diametralnie pandemia choroby COVID-19 na świecie. W chwili obecnej, w związku z coraz bardziej pogarszającą się sytuacją polskiej gospodarki i w konsekwencji finansów Gminy Czaplinek, spowodowanych zamrożeniem polskiej gospodarki, Gmina Czaplinek nie będzie miała możliwości finansowych na zrealizowanie projektu w roku 2020 ani w 2021 z dofinansowaniem wynikającym z przyznanej umowy o dofinansowanie projektu – podaje kierownik Dariusz Sapiński

W związku z powyższym Burmistrz Czaplinka był zmuszony wystąpić do IZ RPOWZ z wnioskiem o rozwiązanie umowy o dofinansowanie. Jednocześnie Burmistrz Czaplinka wystąpił z wnioskiem o zorganizowanie kolejnego konkursu w ramach działania 2.9 RPO WZ, do którego Gmina Czaplinek mogłaby aplikować w celu uzyskania korzystniejszego dofinansowania pozwalającego na zrealizowanie projektu - kontynuuje

Jak zapewnia urząd, gmina Czaplinek nie poddaje się i będzie dalej walczyć o ten projekt.

Gmina Czaplinek będzie rozważała zrealizowanie projektu z dofinansowaniem z innych źródeł, bądź realizację wariantu polegającego na wykonaniu nowej kotłowni gazowej w oparciu o kotły gazowe kondensacyjne

 

 

 

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto