Cisza na j. Drawsko - finał

  • Napisane przez  Adam Kośmider

Historia udokumentowanych zmagań o poluzowanie rygorów strefy ciszy na j. Drawsko jest dość długa. W związku ze zmianą ustroju w 1989 r., a później wprowadzeniem nowej Konstytucji, wiele aktów prawnych traktujących o ochronie środowiska i innych wydanych wcześniej utraciło swoją ważność, a nowych nie zdążono uchwalić, bądź znowelizować. Na naszym największym jeziorze stworzyło to takie sytuacje, że po okresie całkowitego zakazu używania silników spalinowych, można było pływać nawet skuterami wodnymi.

Ostatnim aktem prawnym, regulującym strefę ciszy na j. Drawsko i obowiązującym do dnia dzisiejszego, jest rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 27 lipca 2005 r., wydane na podstawie ustawy o ochronie przyrody, zabraniające używania na jeziorze łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego. Oznacza to całkowity zakaz pływania dla motorówek, łodzi wędkarskich i statków spacerowych, dozwalając używać silników rybakom, Policji, Straży Pożarnej i WOPR-owi.

Mając na uwadze ożywienie turystyczne, zwiększenie możliwości wykorzystania walorów jeziora, oraz umożliwienie korzystania z akwenu wszystkim obywatelom w zgodzie z Konstytucją i ustawami, władze gminy Czaplinek podejmowały od dawna działania, aby rygory ustawowe narzucające całkowitą ciszę nieco złagodzić. Od kilkunastu lat trwały zabiegi o racjonalne wykorzystanie i zagospodarowanie wody. Także w tej kadencji podjąłem szeroko zakrojone starania o umożliwienie uprawiania sportów motorowodnych na j. Drawsko. Ponad trzy lata wymiany pism, konsultacji, spotkań, lobbingu i nacisków z wykorzystaniem parlamentarzystów i radnych wojewódzkich przyniosły w końcu zaplanowany efekt. 

W dniu 24 czerwca br. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego. W paragrafie 4 tej uchwały są następujące ustalenia:

  • 1. Na wydzielonym obszarze j. Drawsko dopuszcza się używanie statków o napędzie mechanicznym używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych o mocy do 40 kW - w okresie od 1 lipca do 31 października, w godzinach od 10:00 do 18:00.
  • 2. Na wydzielonych trasach j. Drawsko dopuszcza się używanie statków o napędzie mechanicznym wykonujących regularny przewóz osób według określonego rozkładu i zarejestrowanych na przewóz ponad 8 osób zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym, wydanym na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) poruszających się z prędkością nie przekraczającą 15 km/h – w okresie od 1 maja do 31 października w godzinach od 10:00 do 18:00.
  • 3. Na całym obszarze j. Drawsko dopuszcza się używanie statków o napędzie mechanicznym do 5 kW oznakowanych i zarejestrowanych zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471) i używanych wyłącznie do amatorskiego połowu ryb – w okresie od 1 maja do 31 października.

Oznacza to, że praktycznie na całym otwartym akwenie j. Drawsko, od zatoki Południowej (Manewrowej) do wyspę Bielawę, ale za wyjątkiem zatok: Chmielewskiej, Henrykowskiej (Siemczyńskiej), Rękawickiej i Ptasiej, można pływać motorówkami, także z doczepianym sprzętem w postaci „bananów”, kół, nart wodnych itp. Obszar ten, do uprawiana sportów motorowodnych, zostanie oznakowany żółtymi bojami z czerwoną flagą.

Na wydzielonych trasach do: Siemczyna, OW Wajk, na wyspę Bielawę, zatoki Kluczewskiej, zatoki Cichej (Spokojnej), Starego Drawska, OW Kusy Dwór, Omega i Drawtur oraz OSW mogą kursować statki wycieczkowe i planowane do uruchomienia tramwaje wodne. Sprzyja temu wybudowanie nowych pomostów w Kluczewie, Siemczynie i St. Drawsku.

Wędkarze natomiast mogą poruszać się łodziami o napędzie mechanicznym po całym j. Drawsko, oczywiście w okresie i czasie przewidzianym przepisami Spółki Rybackiej. Łodzie do amatorskiego połowu ryb muszą być zarejestrowane w Starostwie. Sprzętem, który nie posiada numerów rejestracyjnych pływać na silniku nie wolno. 

Na podstawie poluzowanych rygorów ciszy oraz kilku ustaw został opracowany „Regulamin sportowego i rekreacyjnego korzystania z akwenu j. Drawsko”. Sprecyzowane zostały w nim zasady i warunki korzystania z jeziora. Regulamin w formie opisowej i graficznej (mapa) umieszczony zostanie we wszystkich miejscach slipowania jachtów i motorówek: plaża Siemczyno, OW Wajk, plaża Kluczewo, przyszła marina Ostoja Drahimska, Stare Drawsko, OW Kusy Dwór, OW Omega, OW Drawtur, OSW i przystań WOPR.

Nad przestrzeganiem Regulaminu, bezpieczeństwa i porządku prawnego na jeziorze czuwać będzie Policja i Straż Miejska we współpracy z drużyną WOPR, wszyscy w zakresie swoich kompetencji. Uchwała Sejmiku stanie się prawomocna w połowie lipca.

  • Artykuł jest zapowiedzią 94 wydania Kuriera Czaplineckiego

Powyższe zasady i warunki szerszego udostępnienia jeziora dla mieszkańców, turystów, wędkarzy i sportowców są zasługą wielu instytucji i osób. Patronowali temu przedsięwzięciu Marszałek Olgierd Geblewicz, Wicemarszałkowie Andrzej Jakubowski i Jarosław Rzepa oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Mariusz Adamski. Wielką przychylność i pomoc merytoryczną wykazali Dyrektor RDOŚ Grzegorz Kubiak i Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu Radosław Grzegorczyk, oraz Regionalny Konserwator Przyrody  Sylwia Jurzyk-Nordlow. Osobnym rozdziałem jest Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Dorota Janicka. Gdyby nie Jej inicjatywy i osobiste zaangażowanie wraz z zespołem pracowników, zapewne do ograniczenia rygorów ciszy tak szybko by nie doszło. Swój udział w tym przedsięwzięciu ma także Rada Zespołu Parków Krajobrazowych, której jestem Przewodniczącym. Dopomogli parlamentarzyści: senator Anna Sztark i poseł Stanisław Wziątek, oraz radni Sejmiku: Jerzy Kotlęga, Dariusz Wieczorek i Jacek Kozłowski. Niebagatelną rolę odegrali także nasi Radni RM, którzy podejmując uchwałę intencyjną, wyrazili wolę zmian na jeziorze. Wszystkim serdecznie dziękuję za wsparcie i pomoc.

Doczekaliśmy się finału kilkunastoletnich prac. Czy jednak rzeczywiście da się pogodzić na wodzie rybaków, wędkarzy, żeglarzy, wioślarzy i motorowodniaków pokaże czas. W praktyce zobaczymy, czy wszyscy użytkownicy wody dorośli do współpracy na zasadach jakie zostały wypracowane.

Jednocześnie udostępnienie j. Drawsko dla sportów motorowodnych pozwoli w przyszłości na utworzenie na j. Czaplino łowiska specjalnego dla wędkarzy, co przy zamiarach wprowadzenia tu motorówek byłoby raczej niemożliwe. 

Dodatkowe informacje

Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej